Naše služby


Poruchy zdiva

Poruchy ve zdivu řešíme provedením stabilizace trhlin sešitím helikální výztuží Brutt saver průměru 6,8,10 mm nebo výztuží s tvrzeným jádrem, Brutt saver TC 7mm, trhliny pak pevnostně spojíme injektáží polyuretanové, nebo epoxidové pryskyřice. U trhlin větší šířky se provádí cementová injektáž. Nesoudržné zdivo se zpevňuje plošnou injektáží polyuretanovou pryskyřicí nebo cementovou kaší (plombování zdiva). Obnova nebo vytvoření věnce či celoobvodové stažení objektu se provádí helikální výztuží Brutt saver průměru 12mm, nebo výztuží s tvrzeným jádrem Brutt saver TC 9 mm. Výztuže menších průměrů nemá dostatečnou tuhost, nebo musí být duplikovány aby bylo možné docílit úspěšného stažení. Objekty můžeme ztužit i předepnutými systémy jako je stažení objektu ocelovými lany Monostrand, nebo ocelovými táhly. Pro konkrétní způsob stažení je nutné provést technickou prohlídku, případně vypracování statického posudku.

Reference:Oprava poruch podlah a stropů

Poruchy na stropních konstrukcí bývají většinou způsobeny nedostatečnou tuhostí konstrukce, či nevhodnou realizací konstrukce. Tyto poruchy se většinou řeší zesílením konstrukce aplikací uhlíkových lamel. Jedná se o speciální materiály z uhlíkových vláken s nízkou hmotností a vysokou pevností. Časté je i provádění zesílení stropů v místech nových otvorů např. světlovodů, světlíků nebo nových výtahových šachet. Systém zesílení uhlíkovými lamelami nebo tkaninami se používá rovněž u zesilování sloupů a průvlaků. V případě, že se jedná o trhliny vzniklé dotvarováním konstrukce či jiným defektem s dostatečnou tuhostí konstrukce provádí se pouze stabilizace trhlin sešitím helikální výztuže s tvrzeným jádrem Brutt Saver TC 7 nebo TC 9 mm. Opravy podlah jsou většinou spojeny se stabilizací podloží, kdy často dochází ke vzniku dutin pod podlahou, nedostatečnou tuhostí konstrukce dochází k prolamování betonové nebo železobetonové konstrukce, nebo k průhybům konstrukce. Ke stabilizaci podloží provádíme injektáž do podloží organicko minerální prykyřicí, nebo cementovou injektážní směsí. Po stabilizaci podloží se provádí stabilizace samotné konstrukce, u pojížděných ploch Helikální výztuží průměru 12mm, nebo výztuží s tvrzeným jádrem TC 9, doplněním konstrukce pevnostní maltou nebo epoxidovou plastmaltou.

Reference:Zesilování základů a stabilizace podloží

Tyto aplikace provádíme zejména při nerovnoměrném sedání staveb nebo zesílení základu. Provádíme aplikaci mikropilot, zavrtáním injektážních tyčí průměru 25-32mm, a následným zainjektováním cementovou injektážní směsí nebo organickominerální pryskyřicí. Dle typu vrtání se provádí přikotvení k původní konstrukci nebo se provádí pouze podinjektování pod konstrukci.

Reference:Jádrové vrtání

Jádrové vrtání se provádí pro vytvoření prostupů na elektroinstalaci, kanalizaci apod., odvodnění mostů, odebrání vzorků či přesné vrtání. Výhodou je nedestruktivní vrtání bez příklepu a přesné vedení vrtu. Vrtáme od průměru 12mm do 400mm, délka vrtu je závislá na konstrukci. Vrtaní se provádí tzv. mokrou cestou, kdy je nutné provádět chlazení a výplach vrtu vodou, při aplikacích v interiéru se provádí odsávání a recirkulace vody aby nedocházelo k znečištění pracoviště.

Reference:
Kotvení sendvičových panelů

Při provádění zateplování panelových domů, kde jsou použity sendvičové panely je potřeba provést prokotvení nosných panelů s vnější moniérkou aby při zvýšeném zatížení vnější moniérky zateplovacím systémem nedošlo k posunu konstrukce. Toto se provádí aplikací helikální výztuže do vrtu, nebo pomocí kotev tř. pevnosti oceli 8,8, lepená chemickou kotvou Hilti. Nevýhodou této aplikace je, že kotva vystupuje z konstrukce a může při kotvení dojít k poruše konstrukce v interiéru vlivem vrtání. Pro kontrolu stavu konstrukce a pevnosti spoje provedeme zkušební kotvu a výtažnou zkoušku.

Reference:

Kotvení sendvičového zdiva Kino Luna Ostrava – kotvení helikální výztuží


Vypracování statického posudku

Při návrhu opravy provádíme odborné posouzení naším technikem s návrhem řešení. V případě, že se jedná o náročnější stavbu, spolupracujeme s autorizovanými inženýry v oblasti statiky a dynamiky staveb ing. Jaromírem Ferdianem, nebo Ing. Petrem Veselovským, popřípadě i s jinými statiky. Podílíme se na vypracování posouzení zejména v části návrhu opravy.